Vedtægter for Hjortespring Rideklub

§ 1

Klubbens navn er Hjortespring Rideklub.
Forkortelse: HJOR
Klubbens stiftelse: 10. september 1996
Klubbens hjemsted er Herlev kommune.


§ 2

Stk. 1
Klubbens formål er:
1) At fremme interessen for heste og ridesport
2) At oplyse og skabe viden om heste og Ridning
3) At skabe fællesaktiviteter for klubbens medklemmer
4) At forbedre forholdene for ridesporten i Herlev Kommune

Stk. 2
Klubbens formål søges gennemført ved ridestævner, ridemærkeprøver, foredrag, medlemsmøder, andre aktiviteter og tiltag
efter godkendelse af bestyrelsen eller mindste 3 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3
Hjortesprings Rideklub's formål er at skabe gode muligheder for at dyrke ridesporten med udgangspunkt i medlemmernes
interesse og engagement. Fremme viden om hesten og godt samarbejde mellem hest og rytter herunder ridning på hestens
præmisser. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.

§ 3

Klubben er en selvstændig afdeling under Herlev Idrætsforening(HI) og er medlem af Dansk Ride Forbund(DRF) under Dansk
Idrætsforbund. Som følge heraf er klubben og hvert enkelt medlem forpligtiget til at rette sig efter disse organisationers
reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4

Stk. 1
Ret til medlemskab af klubben har enhver med interesse for heste- og ridesport. Stk. 2
I klubben optages aktive medlemmer over 18 år (senior), aktive medlemmer under 18 (junior) og passive senior/junior medlemmer.
Juniorer er ikke valgbare og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, (myndighedskrav). Passive medlemmer over
18 år er valgbare og har stemmeret til generalforsamlingen, men kan ikke deltage i ridestævner og andre sportslige aktiviteter.
De har dog mulighed for at deltage i de aktiviteter der forgår uden hest, såsom sociale sammenkomster og foredrag.
Anmodning om optagelse i klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ved anmodning om medlemskab skal der opgives, navn, adresse,
telefon nr., mailadresse, samt fødselsdato og år. Dette gælder både aktive og passive medlemmer.
Personer, der er i restance i andre afdelinger under HI, kan kun optages med den pågældende afdeling/forenings samtykke.
Medlemskabet er gældende fra den dato, kontingentet er modtaget på rideklubbens konto.

Stk. 3
Et medlem kan til enhver tid melde sig ud af klubben ved at rette skriftlig henvendelse til kasseren. Dog er der ingen refundering
af kontingent.

Stk. 4
Såfremt det årlige kontingent ikke betales bortfalder medlemskab.

§ 5

Stk.1
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig
optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen
af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for HI og distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.
Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Stk. 2
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet
tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3
af de afgivne stemmer (blanke tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes
for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.
Afgørelsen meddeles HI inden 14 dage.

Stk. 3
I det af § 5 stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med flertal på 2/3 af de
afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbund's Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af,
om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-forbund (eksklusion)
Der betales fuld kontingent i karantæne periode, og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning
fra klubbens områder. For § 5 stk. 2 og 3 gælder at kontingent for indeværende periode skal betales)

§ 6

Stk. 1
Klubbens aktiviteter søges primært finansieret gennem indbetaling af kontingent, afholdelse af indtægtsgivende aktiviteter samt evt.
offentlige og private tilskud.

Stk. 2
Kontingentets størrelse fastsættes ved hver ordinær generalforsamling. Kontingentet betales forud, og forfalder hver 1/1.

Stk. 3
Nye medlemmer opkræves kontingent ved indmeldelse. Sker indmeldelse mellem 1/1 til 30/6 betales fuldt årskontingent. Hvor der ved
indmeldelse fra 1/7 til 31/12 betales halvt årskontingent

Stk. 4
Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab revideres af klubbens revisor.

Stk. 5
Foreningens kasse må max indeholde 1.500 kroner i kontanter. De resterende aktiver skal placeres i bank.

Stk. 6 Tegningsret: Formanden og kassereren samt 1 bestyrelsesmedlem danner i økonomiske forhold tegningsretten i Hjortespring Rideklub.

§ 7

Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i årets
første halvår.

Stk. 2
Den Ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel vha. hjemmeside, facebookside, nyhedsbrev eller lign.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmeoptæller
4. Beretning
5. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af evt. indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag der ønsket optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel og skal afholdes, når det er vedtaget af bestyrelsen, eller
når mindst 30 % af klubbens aktive medlemmer kræver det med motiveret dagsorden.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed.

§ 8

Stk. 1
Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal, mellem 5 og 9 inkl. suppleanter. Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et
bestyrelsesmedlem, dog mindst 4 gange årligt på foranledning af formanden.

Stk. 2
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmerne, som derefter konstituerer sig og fordeler følgende poster på
det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen:
1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer samt menige medlemmer og 2 revisorer.

Stk. 3
Følgende grupper af mennesker kan ikke indvælges i klubbens bestyrelse:
- Ejere og forpagtere samt disses samlevere af det ridecenter hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem
forpagtere/ejere og klub.
- Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er lejeforhold tilstede.
- Ansatte på etablissementet og/eller andre klubansatte.

Stk. 4
Alle valg har virkning fra generalforsamlingens sluttidspunkt- De i stk. 2 nævnte personer vælges for 2 år ad gangen. Formanden
og halvdelen af bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Næstformanden, kassereren og halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige år.

Stk. 5
Ved afstemning på generalforsamlingen har et hvert fremmødt seniormedlem én stemme, der kan yderligere stemmes ved fuldmagt, dog
kun en fuldmagt pr person.

Stk. 6
Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.

Stk.7
Ved enhver afstemning anvendes simpelt flertal, jf. dog § 9 stk. 2.
Afstemning forgår ved håndsoprækning, dog undtaget personvalg, hvor skriftlig afstemning anvendes. Såfremt 1 medlem forlanger
skriftlig afstemning, skal dette imødekommes.

Stk. 8
Der udfærdiges beslutningsreferat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og formanden. Referatet udsendes til
medlemmerne.

§ 9

Stk. 1
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang den finder det nødvendigt.

Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede inkl. formanden. Forslag vedtages ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutninger indføres i et beslutningsreferat,
der føres over alle møder. Beslutningsreferater opbevares af formanden og skal være tilgængelige for medlemmerne.

§ 10

Stk. 1
Nuværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.

Stk. 2
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst ¾ af de afgivne stemmer har stemt for. Blanke stemmer medregnes ikke. Enhver ændring
af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

Stk. 3
Opløsning af klubben kan kun foregå, når beslutningen herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves det, at opløsningen på den
første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.

Stk. 4
Evt. løsøre skal ved opløsningen af klubben tilfalde hestens værn. Evt. faste besiddelser skal tilfalde oprindelige investorer.

§ 11

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler med henblik på at fremme klubbens formål.

Med venlig hilsen
Hjortespring Rideklub

Klubbens formål og vision

Fakta om klubben

Hjortespring Rideklub, efterfølgende omtalt som HJOR, er en interesseorganisation for alle der elsker heste og ridesport.
Vi er en mindre rideklub uden egne facilitete. Til vores stævner og arrangementer benytter vi os ofte med stor glæde
af de smukke Hareskove og af ridestierne i Hjortespringkilen.

Vi lægger vægt på hestevelfærd og rideglæde. Der skal være plads til alle og det skal bringe glæde til alle.

HJOR holder til i Herlev og hører til i Distikt 1 under Dansk Rideforbund.

Klubbens formål og visioner

Vi er en rideklub der favner bredt og ønsker at fokusere på såvel traditionelle discipliner som bredderidning.

Det er vores mål altid at være opmærksomme på udviklingen i ridesporten og deltage i opstarten af nye
aktiviteter der er gavnlige for samspillet mellem hest og rytter.

Klubben er for alle der ønsker at fokusere på det gode samarbejde mellem hest og rytter,og det er vores ønske at
drive en klub hvor kammeratskabet ryttere imellem er i højsædet.

Vi ønsker at alle der færdes i klubbens regi opfører sig sportsligt overfor andre uanset niveau, samt at man hjælper
hinanden til fremskridt.

Klubben afholder arrangementer i form af bl.a. spring, dressur, TREC, fastelavnsfest mm..

Vi ønsker at disse arrangementer bliver afholdt med ekvipagernes fremskridt for øje, med fokus på glæde hos både
hest og rytter. Vi fokuserer på at al omgang med hestene foregår i samspil med deres naturlige adfærd både ude
og hjemme.


Ved ridning i terrænet henstiller vi til at vores medlemmer tager hensyn til andre der færdes i naturen og tager ned
i skridt når de møder andre ekvipager, fodgængere, cyklister etc.

HUSK at ikke alle er trygge ved vores store dyr.

Ydermere henstiller vi til at man ved ridning i "mosen" kun færdes på de dertil indrettede ridestier. Læs mereHER

Alle ryttere der færdes i HJORs regi skal anvende godkendt, tilpasset ridehjelm og juniorer (under 18) skal anvende
godkendt sikkerhedsvest ved springning. Herudover henstiller vi til at alle medlemmer anvender sikkerhedsvest ved
springning hvis dette er muligt.

Som allerede nævnt fokuserer klubben meget på samarbejde mellem vores medlemmer og det er meget
velkomment med hjælpende hænder til vores aktiviteter.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller input er du altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Vi ser frem til at se dig i forbindelse med vores arrangementer, velkommen i klubben!

Med venlig hilsen
Hjortespring Rideklub